Venstre har lagt frem sitt alternative budsjett for 2024. Partiet foreslår å øke forsvarsbudsjettet med tilsammen over tre milliarder kroner i forhold til regjeringens forslag. Omtrent en tredel av økningen ønskes brukt på militær støtte til Ukraina, mens omtrent en tredel (1,1 milliard) ønskes brukt til å øke produksjonskapasiteten ved ammunisjonsprodusenten Nammo.

I forslaget heter det at vi ikke kan være bekjent av å redusere Norges militære støtte til Ukraina med 2,5 milliarder fra 2023 til 2024 som regjeringen legger opp til. Totalt 2,5 milliarder fra Venstres forsvarsbudsjett er derfor innrettet for å avhjelpe Ukrainas forsvarskamp, heter det videre.

NORSKE LAGRE
Vi lever i en tid der vi må stå opp for friheten. Krigen i Ukraina er et vannskille som har vist oss at frihet, demokrati og selvråderett ikke kan tas for gitt. Den må forsvares, skriver partiet Venstre.

I tillegg til å bidra ute, vil Venstre fylle opp norske lagre med såkalt stridsavgjørende ammunisjon og foreslår å sette av 400 millioner kroner til dette formålet.

MER UTDANNING
Samtidig ønsker Venstre en styrking av det norske Forsvaret med økt utdanningskapasitet og intensivtiltak for opptrapping av personell samt opptrapping av Heimevernet som etter Venstres mening bør styrkes med ytterligere 100 millioner kroner.

Vårt forsvar er ikke tilpasset den nye sikkerhetspolitiske verden. Det er på tide at styrkingen av Forsvaret gjenspeiler den nye tiden vi lever i, heter det videre i forslaget.

REDUSERT, MEN IKKE PÅ VEI NED
I Dagsnytt 18 sa medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen fra Arbeiderpartiet, Nils-Ole Foshaug at det ikke stemmer at støtten til Ukraina er på vei ned og viste til Nansen-pakken på 75 milliarder kroner som hele Stortinget har sluttet seg til.

Sveinung Rotevatn var enig i at Nansenstøtten ikke er redusert, men pekte likevel på at at støtten til Ukraina var redusert med 2,5 milliarder kroner fra 2023 til 2024.

– Det er behov for å holde trykket oppe med våpendonasjoner og sivil og militær støtte, sa Rotevatn. Han kunne opplyse at økningen på 2,5 milliardene som Venstre foreslår realisert i 2024 kommer på toppen av Nansen-pakken.

 

Foto (Forsvaret): Venstre vil øke neste års tildeling til HV med 100 millioner kroner