Flertallet i utvalget som vurderer bevæpning av politiet mener at politiet ikke skal være permanent bevæpnet, ifølge NRK. Politiets Fellesforbund vil kjempe videre for at bevæpning blir en realitet.

Det såkalte bevæpningsutvalget leverer sin innstilling i dag og utvalget er splittet.

I dag er ordningen en såkalt fremskutt lagring, der skytevåpen ligger låst inn i en kasse i politibilen. Tidligere måtte våpen hentes ut på politihuset. Utvalget er bedt om å evaluere både denne ordningen, som har eksistert siden 2013, og den ekstraordinære perioden mellom 25. november 2014 til 3. februar 2016, da politiet var midlertidig bevæpnet på grunn av et skjerpet trusselbilde.

Leder for Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, er ikke enig i konklusjonen.

– Hvis man kommer ut for en skarp hendelse, og det står om sekunder, kan det å være bevæpnet eller ikke, være utslagsgivende for liv eller død, sa Bolstad til NTB tirsdag. Bolstad mener at siste ord ikke er sagt og vil fortsette å arbeide for at bevæpning av politiet blir en realitet. Han mener fremskutt lagring ikke er en god nok ordning.

– Hvis en patrulje blir sendt til en bolig eller en boligblokk på grunn av husbråk, og så plutselig befinner seg midt i en skarp situasjon, da hjelper det lite at våpenet ditt ligger låst i bilen nede på gata, sier Bolstad.

På Stortinget er det i dag bare Frp som ønsker generell bevæpning av politiet. Arbeiderpartiet har tidligere uttalt at de vil vente på utvalgets anbefalinger før de konkluderer, mens de øvrige partiene er avvisende til bevæpning.

Tunge politifaglige instanser som Politidirektoratet (POD), Politihøgskolen, Det kriminalitetsforebyggende råd og Norges politilederforbund, har også vendt tommelen ned for bevæpning, senest under en høringsrunde i 2014.

Foto: Forsvaret

Du kan laste ned hele rapporten her

Nedenfor oppsummeres utvalgets hovedanbefalinger:

 1. Utvalget er opptatt av at verdiene i den norske polititradisjonen og de fire prinsippene for politiets makt- og våpenbruk – legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet – blir integrert og internalisert i hele politiet. Verdiene og prinsippene må legges til grunn og brukes aktivt som rettesnor, både i opplæring og i utøvelse av all polititjeneste, slik at de kommer til uttrykk og befestes gjennom politiets holdninger og samhandling med publikum.
 2. Utvalgets flertall, medlemmene Lande Hasle, Askevold, Berg, Finstad og Olafsen, anbefaler videreføring av dagens ordning med et ordinært ubevæpnet politi som medbringer en- og tohåndsvåpen i kjøretøy (fremskutt lagring). Utvalgets mindretall, medlemmet Snortheimsmoen, er enig i utvalgets vurderinger, men legger større vekt på at politiet må ha høyere beredskap for å være bedre forberedt på det uforutsigbare som ligger i dagens trusselbilde, og han foreslår en bevæpningsmodell med uladd våpen på tjenesteperson (fremskutt lagring på kropp).
 3. Utvalget anbefaler at elektrosjokkvåpen utprøves slik at politiet i patruljerende tjeneste får et nytt taktisk våpen som er mindre dødelig enn skytevåpen.
 4. Utvalget anbefaler at politidistriktenes operative kapasitet styrkes i form av en økning i antall tilgjengelige og responderende politipatruljer.
 5. Utvalget anbefaler at politiets bruk av makt registreres systematisk. Oversikt bør offentliggjøres regelmessig og innholdet bør brukes i politiets erfaringslæring.
 6. Utvalget anbefaler systematisk evaluering av situasjoner der politiet har benyttet skytevåpen i tjeneste.
 7. Utvalget anbefaler at politiet har kunnskap og ferdigheter som gir trygghet i håndteringen av psykisk ustabile personer, slik at det sikres forholdsmessighet i maktbruk.
 8. Utvalget anbefaler at politiet får på plass system og kvalitetssikrede rutiner for innrapportering av vold og trusler mot tjenesteperson.
 9. Utvalget foreslår at det som hovedregel skal være patruljerende politi på hovedflyplassen. Utvalgets flertall, medlemmene Lande Hasle, Askevold, Berg, Finstad og Olafsen, anbefaler at politiets tilgang til forhåndslagret våpen forbedres der dette er nødvendig. Utvalgets mindretall, Snortheimsmoen, foreslår en bevæpningsmodell med uladd våpen på tjenesteperson (fremskutt lagring på kropp). Dette vil også gjelde for tjenestepersoner ved flyplassene.
 10. Utvalget anbefaler at det ved en eventuell fremtidig situasjon med behov for midlertidig bevæpning, skal praktiseres krav om bevæpningsbeslutning for det enkelte oppdrag, med de unntak som våpeninstruksen fastsetter.
 11. Utvalget anbefaler at de sentrale kriteriene for bruk av skytevåpen nedfelles i politiloven.