Arne Bård Dalhaug, generalløytnant (p) og president i Norges Forsvarsforening er sterkt kritisk til regjeringens realitetsforståelse. Han mener regjeringen fremstår som motvillig til å ta inn over seg alvoret i den geopolitiske situasjon.

I en kronikk på nettsiden Altinget peker han på at selv om alle viktige utredninger om Norges sikkerhet som er lagt frem i den senere tid peker på at Forsvaret og alle andre samfunnssektorer er lite forberedt på å møte den sikkerhetspolitiske trusselen, særlig fra Russland, så er regjeringen motvillig til å ta situasjonen innover seg – også sammenlignet med regjeringene i Sverige og Finland.

– Dette gjelder særlig det fremtidige forholdet til Russland, behovet for en ny gjennomgang av grunnprinsippene for norsk sikkerhetspolitikk og ikke minst hva som må til av bevilgninger til Forsvaret, skriver Dalhaug.

STØRES ARTIKKEL
Generalløytnanten tar i kronikken for seg artikkelen statsminister Støre skrev i Aftenposten for kort tid tilbake.

I artikkelen gir statsminister Støre en beskrivelse av den sikkerhetspolitiske situasjonen vi befinner oss i, hva som skal til av bevilgninger for å møte denne, og hvordan han vil gripe saken an overfor øvrige partier og politikere på Stortinget.

Dalhaug er bekymret over innholdet i artikkelen, som han antar må være nøye gjennomtenkt.

LITE OM AMBISJONER OG RETNING
– Et generelt inntrykk er at Statsministeren sier lite om politiske ambisjoner og retning, og det virker heller ikke som det haster med å treffe noen kraftfulle tiltak. Det er mye beskrivelser, men det kommer ikke særlig klart frem hva Regjeringens ambisjoner er. Hva er Regjeringens kraftfulle og konkrete politiske prosjekt for raskt å bedre landets sikkerhet, gitt det Russland vi nå vet finnes, spør Dalhaug.

Generalløytnanten viser til at Forsvarskommisjonen og Forsvarssjefens fagmilitære råd, og alle andre relevante utredninger, konkluderer med at Norge står overfor varige og sterkt negative endringer i vår sikkerhetsmessige situasjon, at vi er dårlig forberedt på kriser og krig og at det vil koste store penger å gjenopprette en akseptabel tilstand. Det er alvor og det haster.

NASJONAL SIKKERHETSSTRATEGI
Foruten relevant og rask oppfølging av Forsvarets behov ønsker Arne Bård Dalhaug en gjennomgang av vår nasjonale sikkerhetsstrategi. Han viser til at Forsvarskommisjonen anbefalte at «prinsippene for og praktiseringen av norsk avskrekkings- og beroligelsespolitikk gjøres til gjenstand for en særskilt utredning i lys av endrede sikkerhetspolitiske omgivelser, militære behov, og med forankring i norske forsvars- sikkerhets- og utenrikspolitiske tradisjoner».

BASEPOLITIKKEN
Det er særlig basepolitikken som må sees på i lys av den nye geopolitiske istiden, ifølge Dalhaug. Han peker i denne forbindelse på at NATO har utstasjonert flernasjonale styrker på bakken fra Finskebukta og ned til Svartehavet, men ikke fra Finskebukta og opp til Barentshavet.

– Det er et rimelig spørsmål å stille seg om det skal fortsette å være sånn, skriver generalløytnanten.