Fra pressekonferansen ved overleveringen av Vernepliktsutvalgets anbefaling. Foto: Olav Stabal Tangen / Forsvaret

I rapporten som Vernepliktsutvalget overleverte til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide igår, anbefales det blant annet å opprette en trenet og øvet reserve i hver forsvarsgren. Utvalget foreslår at reservister i fremtiden vil bli innkalt til årlig øving.

 

– Dette vil styrke Forsvarets operative evne og beredskap, sier utvalgets leder Jonni Solsvik.

Høsten 2014 nedsatte regjeringen et utvalg for å vurdere de samfunnsmessige, forsvarspolitiske og fagmilitære sidene ved verneplikten, samt anbefale hvordan verneplikten best kan anvendes i fremtiden.

– Da regjeringen besluttet å nedsette et vernepliktsutvalg, var det fordi vi så et behov for å modernisere og videreutvikle verneplikten i tråd med Forsvarets behov. Dette er også nedfelt i regjeringsplattformen. Verneplikten er en tradisjonsrik og dypt forankret samfunnsordning. Men for at den også skal være relevant i fremtiden må ordningen innrettes slik at Forvarets fremtidige behov imøtekommes, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Utvalgets rapport går inn i arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren, sammen med blant annet forsvarssjefens fagmilitære råd, som ble overlevert regjeringen 1. oktober. Forsvarssjefen har pekt på de betydelige utfordringer Forsvaret står overfor.

– Dersom vi også i fremtiden skal ha et Forsvar med troverdig evne til å løse de mest krevende oppgaver må det gjøres tydelige prioriteringer og tøffe valg, fortsetter forsvarsministeren.

Både forsvarssjefen og ekspertgruppen peker på at verneplikten er en del av løsningen.

– Jeg er derfor glad for at jeg i dag har fått høre at utvalget har flere konkrete forslag i sin anbefaling.

Innføringen av allmenn verneplikt var en betydelig reform, som også åpnet nye muligheter for anvendelsen av ordningen.

– En vellykket innføring av allmenn verneplikt er en svært viktig oppgave i tiden fremover. Jeg håper også at vi klarer å utnytte mulighetene dette skaper. Blant annet ved at Forvarets får mulighet til å tiltrekke seg de best egnede og mest motiverte i hvert årskull for førstegangstjeneste, avslutter forsvarsministeren.

Vernepliktsutvalget vil legge ut rapporten på sine nettsider HER