Regjeringen la i statsråd i dag frem stortingsmeldingen om «Nasjonal kontroll og digital motstandskraft for å ivareta nasjonal sikkerhet». – Vi trenger kraftfulle tiltak for å ivareta nasjonal sikkerhet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Med meldingen signaliserer regjeringen at den ønsker et så åpent samfunn som mulig, men at vi også har et sterkt behov for å skjerpe sikkerheten. Meldingen har fått følgende undertittel: «Så åpent som mulig, så sikkert som nødvendig».

De senere år har trusselaktører tatt i bruk stadig nye virkemidler for å ramme Norge.

– Regjeringen mener vi må sikre oss bedre mot sammensatte trusler som sikkerhetstruende økonomisk aktivitet, skadelig skjult eierskap, digitale angrep, påvirkningsoperasjoner eller forstyrrelser i energiforsyningen. Vi trenger kraftfulle tiltak for å ivareta nasjonal sikkerhet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding. Sammensatte trusler er komplekse og berører alle samfunnsområder, legger hun til.

Som et ledd i dette foreslår regjeringen endringer i sikkerhetsloven og å stille nye krav til sikkerhet, slik at myndighetene kan få bedre oversikt over endringer i eierskap i norske virksomheter. Reglene skal klarlegges med sikte på å stanse uønskede salg til fremmede aktører.

Samtidig med å endre sikkerhetsloven vurderer man å fremme et forslag til lov om digital sikkerhet.

Mange regelverk blir gjenstand for fonyelse
I tillegg vil en rekke regelverk bli gjenstand for gransking og fornyelse. Eksisterende lovverk skal gjennomgås for å påse at hensynet til nasjonal sikkerhet inngår som vurderingskriterium når det er aktuelt.

Blant de regelverk man mener er relevante er konsesjonslovgivning, plan- og bygningsloven, vannfallsrettighetsloven, energiloven, og havne- og farvannsloven. Også eksportkontrolloven, som gjelder eksport av varer, teknologi, ulike ytelser osv. vil bli vurdert.

Regulering må følge utviklingen
I meldingen heter det at regulering må følge samfunnsutviklingen og at regulering er det primære virkemiddelet for å sørge for nasjonal kontroll.  Juridiske virkemidler består som regel av ulike påbud eller forbud, kombinert med en adgang til å kunne gi tillatelser, rettigheter og plikter eller fritak knyttet til disse. Det pekes også på at regulering er et kostnadseffektivt virkemiddel.

Nødvendig med økt sikkerhetsforståelse
Regjeringen erkjenner at en felles sikkerhetsforståelse må bygges over tid. Man ønsker i den forbindelse å kartlegge sikkerhetskompetansen i departementene. Det må stilles krav til dem som forvalter lovverket og dem som skal etterleve det for å forebygge at uønskede aktører får innsikt, kontroll og innflytelse over verdier som er av betydning for nasjonal sikkerhet.

Sektortenkning og samarbeid er også et moment i meldingen. Det er behov for samarbeid og informasjonsdeling på tvers av samfunnsområder, tjenester, myndighetsområder, offentlig-privat og over landegrenser i arbeidet med nasjonal sikkerhet, heter det. Spesifikt kreves det mer samordning mellom militær og sivil side, ifølge meldingen.

Her kan du laste ned hele Stortingsmeldingen.