Som medlem er du med på å gjøre Norge tryggere!

Målet med Norges Forsvarsforenings arbeid er å bidra til at Norges frihet, uavhengighet, fred og sikkerhet ivaretas gjennom et godt militært forsvar, troverdige allianser, en god samfunnssikkerhet og sivil beredskap.

Dette gjør vi ved å engasjere oss i hele spekteret av mulige anslag mot vår sikkerhet og holde et våkent øye med de instanser som hver på sin måte har ansvar for at vi skal føle oss trygge her i landet.

Målgruppene for vårt arbeid er politikere, beslutningstakere og media, ledere i militært og sivilt beredskapsarbeid, foreninger og organisasjoner som er opptatt av Forsvaret, samfunnssikkerhet
og beredskap.

I et demokrati er det opp til hver enkelt borger å ta ansvar for sitt lands fremtid. Våre medlemmer er engasjerte og samfunnsorienterte mennesker som vet hva trygghet betyr og som ønsker å verne om tryggheten i vårt samfunn.

Norges sikkerhet – vårt felles ansvar!


 

 

En fri og uavhengig forening med viktige samfunnsoppgaver!

Norges Forsvarforening er en fri og uavhengig forening uten bindinger til myndigheter eller noe politisk parti. Våre medlemmer er personer med interesse for forsvar og samfunnssikkerhet, og som ønsker å styrke vår sikkerhet militært og sivilt. Medlemmene har både sivil og militær bakgrunn. “Alle” med interesse for vår sak kan bli medlem av en av våre mer enn 70 lokale foreninger.

Norges Forsvarsforening ble etablert 22. mai 1886 og har lange tradisjoner i arbeidet med å sikre at såvel politikere som opinion har forståelse for at landets sikkerhet til enhver tid prioriteres. Flere av landets fremste forkjempere for fred og frihet har ledet eller vært aktive i foreningen. Blant disse er Fridjof Nansen, som lanserte slagordet “Forsvarssak er fredssak”, frihetskjemperen Max Manus og Norges mest dekorerte krigshelt Gunnar Sønsteby.

Humanisten og fredsprisvinneren Fridtjof Nansen var president i Norges Forsvarsforening fra 1915 til 1930.

Foreningen har til alle tider arbeidet for et styrket forsvar og hevdet at vi må være villig til å betale den forsikringspremien som kreves for å opprettholde vår sikkerhet på et tilstrekkelig og forsvarlig nivå.

I dag retter foreningen også oppmerksomheten mot samfunnssikkerheten, som en konsekvens av at vi både militært og sivilt står overfor nye trusler. Et eksempel er “cyberterror”. Flere og flere stater setter inn ressurser på dette området i den hensikt å trenge inn i ulike datanettverk for å skaffe seg mulighet til å manipulere med nettverk innen telekommunikasjon, kraftforsyning, oljeproduksjon og andre kritiske virksomheter. Et annet eksempel er vår tids terrortrussel. Både Etterretningstjeneste og Politiets Sikkerhetstjeneste gjør det klart at vi i dagens Norge står overfor en reell trussel fra miljøer med forgreninger til andre land.

Norges Forsvarsforening søker å spre informasjon om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk og skape støtte og forståelse for vårt totale forsvar. Virksomheten har form av henvendelser til politiske myndigheter, informasjon gjennom media samt møter, foredrag, kurs og seminarer.


 

Norges Forsvar: Landets ledende forsvarstidsskrift

Som medlem av Norges Forsvarsforening får du Forsvarsforeningens forsvars- og sikkerhetspolitiske magasin, Norges Forsvar. Norges Forsvar er Norges ledende forsvarstidskrift som holder deg orientert om viktige spørsmål innen forsvar, sikkerhetspolitikk og beredskap. Magasinet utkommer seks ganger i året med dybdeartikler og intervjuer. Norges Forsvar henvender seg til personer med interesse for forsvar og samfunnssikkerhet, inklusiv Norges viktigste beslutningstagere både i offentlig og privat sektor.