NORGES FORSVARSFORENING (NFF)

Målet med NFFs arbeid er å bidra til at Norges trygghet, frihet, demokrati, uavhengighet og fred ivaretas på en forsvarlig måte gjennom et godt militært forsvar, troverdige allianser, en god samfunnssikkerhet og en god sivil beredskap.

Viktig for NFFs arbeid er å styrke befolkningens forsvarsvilje og motstandskraft. Dette gjøres gjennom å motivere, spre kunnskap, skape debatt og en forståelse for at det vi har er verdifullt. Vi søker å skape entusiasme, vilje til forsvar og en vilje til motstandskraft – både praktisk og mentalt.

Forsvarsvilje gir forsvarsevne! Det er Totalforsvaret med alle sine elementer, robuste demokratiske institusjoner og en opplyst og motstandsdyktig befolkning, som utgjør Norges totale motstandskraft. Uten befolkningens motstandsevne og -vilje, minker forståelsen for å bruke ressurser på trygghetsarbeid samtidig som at avstanden til de utøvende ledd øker.

«Forsvarssak er fredssak»

Fridtjof Nansen, Norges Forsvarsforenings president 1915-1920. Slagordet benytter vi fortsatt…
Foto: Henrik van der Weyde

 

Stats- og samfunnssikkerhet er ikke noe en nasjon uten videre har. Den må etableres og kontinuerlig vedlikeholdes og moderniseres. Det er et arbeid som ikke har en ende. Særlig i lys av at Norge over lang tid og flere generasjoner har vært begunstiget med fred og kontinuerlig fremgang og vekst.

Det er nye utfordringer å ta tak i. Bl.a. utsettes vi nå i større grad for falske nyheter, desinformasjon og forsøk på splittelser i demokratiske land. Det vil ikke først og fremst være tekniske installasjoner og verktøy som imøtegår dette, men en innsiktsfull og bevisst befolkning med tillit til våre institusjoner.

 


 

Norges Forsvarsforening ble stiftet i Kristiania i 1886, i en tid hvor vi fortsatt var i union med Sverige, men vi hadde vårt Storting og våre statsråder. Diskusjonene mellom daværende Høire og Venstre gikk i forsvarsdebatten på hvorvidt trusselen kom fra Russland eller fra Sverige. Den svenske kong Oscar II så likevel positivt på stiftelsen av Forsvarsforeningen. Daværende forsvarsminister, Johan Sverdrup, sendte sine gratulasjoner ved stiftelsen: «Jeg ønsker Norges Forsvarsforening velkommen som medarbeider – og velkommen som motstander». Dette rører ved kjernen av vår virksomhet i dag.

Norges Forsvarsforenings gamle logo som av grafiske, og likestillingsårsaker ikke passet like godt lenger.

 


 

Vi utfordrer våre politikere i regjering og storting, men spiller også på lag med styresmaktene om foreningens formål. På landsmøtet i september fikk vi et nytt, sterkt presidentskap, hvor målet var å få en sammensetning bestående av erfarne politikere, offiser fra toppskiktet i Forsvaret og fra sivil beredskap, samt erfarne lokalledere. Det lyktes vi med. Presidentskapet består nå av:

President Arne Bård Dalhaug Generallt (p), tidl. sjef militærmisjonen i Brussel, tidligere sjef Forsvarsstaben
Visepresident Carl W. Wilhelmsen Major, i aktiv tjeneste i Forsvaret
Medlem Mona Stormoen Politiker, Innlandet Arbeiderparti, tidl. styreleder Hedemarken Forsvarsforening
Medlem Rune Jakobsen Generallt (p), tidligere sjef for Forsvarets operative hovedkvarter
Medlem Jan Fr. Mack Styreleder, Asker og Bærum Forsvarsforening
Medlem Georg Groven Tidl. styreleder, Stavanger Forsvarsforening
Medlem Kari-Anne Opsal Ordfører Harstad kommune, Arbeiderpartiet
Medlem Terje Surdal Brannsjef Sarpsborg kommune, bakgrunn fra Forsvaret, tidligere president i NROF
Medlem Connie Stien Kommandør, sjef Forsvarets sikkerhetsavdeling
Medlem Liv Margareth Thorkelsen Hovedlærer, Forsvarets høgskole

 


 

Er vi kun en organisasjon for pensjonister – og mannlige sådanne? Som mange frivillige organisasjoner er medlemssituasjonen utfordrende. Tilknytning og binding til en organisasjon treffer nok ikke tiden. Vi savner de stadig tjenestegjørende i Forsvaret, Politiet, helsevesenet, brann og redning mv. I det hele tatt alle som arbeider med beredskap i en eller annen form. Men de gjør en innsats hver dag. Hvor er de som støtter det viktige arbeidet de gjør for oss og hvorfor skal man melde seg inn i en organisasjon som NFF?

En forutsetning er at man må ha som grunnholdning at samfunnssikkerhet og statssikkerhet er viktig. Til det første, at samfunnets oppbygging er sårbart og kan forstyrres innen f.eks energi, matforsyning, helse, lov og orden. Og til det andre, at vår statsform og nasjons eksistens ikke er en gudegitt nådegave som bare eksisterer uten at den forvaltes, pleies og bevares. Demokratiet kan forstyrres og angripes av interne krefter (ref. USA), eller av eksterne. Det snakkes ikke lenger, som for 20 år siden, at konvensjonell krig mellom stater er utenkelig i vår del av verden.

Alle kan ikke, eller vil ikke, engasjere seg personlig i arbeid med forsvars-, samfunnssikkerhets- eller forsvarspolitiske arbeid. Da kan man støtte en forening som gjør det, og gjennom det bidra til at viktige beslutninger, utvikling, utfordringer og spørsmål får en rettmessig plass i en mettet mediehverdag. Gjennom medlemskap støtter man en sak og virksomhet som er større enn en selv, men som gagner en selv, ens nærmeste, og landet. Men for den som har tid, anledning og lyst, er medlemskap i NFF naturligvis en arena som kan brukes til å engasjere seg personlig.

Støtte gjennom medlemskap er derfor viktig. NFF har lokale avdelinger over hele landet. Aktiviteten er høy og engasjementet stort mange steder, og de står for et arbeid hvor både regionale og nasjonale spørsmål diskuteres og settes på dagsorden. Alle Stortingspolitikere kommer fra et sted i Norge, og de vil alltid være lydhøre for innspill fra sin valgkrets. Med medlemmer i ryggen styrkes det lokale mandatet og det styrker NFF sentralt.

NFF sentralt jobber målrettet mot politikere på Stortinget og de enkelte partigrupper for å påvirke i Forsvars- og sikkerhetspolitikken. Vi ønsker å være en støttespiller til forsvarsledelsen og bygge oppunder det som Forsvaret forsøker å få til. Samtidig jobber vi for et sterkt forsvar, slik at NFFs oppgave også er å peke på svakheter og utfordringer, både overfor forsvarsledelse, regjeringen og våre politikere.

Vi er enda ikke gode nok på å arbeide med samfunnssikkerhet og beredskap. Dette løftes på vår agenda og vi arrangerer flere sårbarhetskonferanser gjennom året. Det er viktig å se vår totale beredskap i sammenheng, og vi er særlig opptatt av at det arbeidet som gjøres og at de planverk som utarbeides, er øvet og koordinert mellom de ulike etatene.

Vi gir ut magasinet «Norges Forsvar» og vi har utviklet våre internettsider og nyhetsbrev samt økt vår informasjonsvirksomhet på facebook. Vi arrangerer ulike debatter, foredrag og seminarer om forsvar, samfunnssikkerhet, allianser og beredskap. Dette skjer sentralt, og hos våre mer enn 60 lokale foreninger i landet. Mange av dem drives veldig bra, og i disse dager arbeider vi for å reetablere to foreninger som har vært «sovende» en stund.

Norges Forsvarsforening vil være den ledende frivillige organisasjonen for innflytelse i forsvars- og beredskapspolitikken i den hensikt å styrke Norges samlede motstandskraft!

 

 


 

Norges Forsvar: Landets ledende forsvarstidsskrift

Som medlem av Norges Forsvarsforening får du Forsvarsforeningens forsvars- og sikkerhetspolitiske magasin, Norges Forsvar. Norges Forsvar er Norges ledende forsvarstidskrift som holder deg orientert om viktige spørsmål innen forsvar, sikkerhetspolitikk og beredskap. Magasinet utkommer seks ganger i året med dybdeartikler og intervjuer. Norges Forsvar henvender seg til personer med interesse for forsvar og samfunnssikkerhet, inklusiv Norges viktigste beslutningstagere både i offentlig og privat sektor.