Arne Bård Dalhaug

President

Arne Bård Dalhaug er pensjonert generalløytnant og president i Norges Forsvarsforening. Han har bl.a. vært sjef for Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet, sjef for Forsvarsstaben/NK i Forsvaret og Norges representant til Militærkomitéen i Brussel og sjef for NATO Defense College i Roma.
Fra 2016-2019 hadde han en sentral lederstilling i OSSEs observatørkorps i det russisk-okkuperte området i det østlige Ukraina.
Dalhaug skriver fast for Dagens Næringsliv, Altinget og er fast kommentator i Dagbladet. Han er også engasjert som seniorkonsulent i den Norske Atlanterhavskomité.

Carl Waldemar Wilhelmsen

Visepresident

Wilhelmsen er oberstløytnant i Luftforsvaret og arbeider for tiden ved Joint Air Operations Center på Reitan. Han har erfaring fra NATO AWACS, internasjonale operasjoner samt studier fra Forsvarsakademiet i Danmark og stabsskolen i Nederland. I tillegg sitter Wilhelmsen i redaksjonsrådet til det luftmilitære tidsskriftet Luftled og redaksjonen til Stratagem.

Rune Jakobsen

Medlem

Rune Jakobsen startet sin militære karriere som sersjant ved GSV i 1981 og tjenestegjorde i over fem år som sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) i Bodø før han ble pensjonert i 2021. Av annen relevant tjeneste nevnes sjef Telemark bataljon, sjef Krigsskolen, norsk kontingentsjef i Afghanistan, stabssjef i Hærstaben, generalinspektør for Hæren og sjef Operasjonsstaben ved FOH.

Han har sin høyere militære utdannelse fra Führungsakademie der Bundeswehr i Hamburg og NATO Defence College i Roma. Jakobsen har inngående kjennskap til norsk forsvarsplanlegging, og var i perioden 2015-2021 sentral i moderniseringen av det norske Totalforsvaret.

Jan Fr. Mack

Medlem

Siviling. University of Newcastle upon Tyne (Skip/Informatikk)
Førstegangstjeneste Marinens konstruksjonskontor, derpå forsyningsoffiser for HV-område.
Utvikling av IT-systemer for Computer Aided Design – (Autokon – solgt World Wide).
Forskningsrådet (NTNF): Programleder, komitésekretær
Konsulent i ISI Consulting & daVinci (medstifter): Oppdrag for engineering-prosjekter i Nordsjøen: I ledergruppen for bl.a. Troll A, Fram Vest, Snorre B og Ormen Lange.
Leder Asker og Bærum Forsvarsforening på 90-tallet, derpå 2014 til i dag.
Norges Forsvarsforening – Presidentskapet
Interesser: Forsvar, sikkerhet og langturseiling (8 år jorden rundt)
Gift med Eva, to barn, 4 barnebarn

Liv Margareth Thorkelsen

Medlem

Liv Margareth Thorkelsen har vært tilsatt i Justis og beredskapsdepartementet i Krisestøtteenheten – KSE, siden mai 2010. Hennes arbeidsoppgaver i KSE er, i tillegg til hendelseshåndtering på strategisk/politisk nivå, blant annet knyttet til arbeid med øvelser i NATO, øvelser for departementenes ledelse og regjeringen samt revisjon av NATOS krisehåndteringssystem og Nasjonalt beredskapssystem.

I perioden august 2018 til august 2023 var hun tilsatt ved Forsvarets høgskole Seksjon Sjefskurs som hovedlærer fra Justis- og beredskapsdepartementet, med ansvar for studieperioden som omhandler Nasjonal sikkerhet, Samfunnssikkerhet og Totalforsvaret samt sivil-militært samarbeid. Hovedlærerne fra departementene (FD, JD og UD) har ansvar for å sette sammen det faglige innholdet, gjøre avtaler med foredragsholdere og lede undervisningen.

Thorkelsen har en master i Risc management and societal security fra Universitetet i Stavanger. Hun har fra tidligere lærerutdanning fra Stavanger Lærerhøgskole og utdanning innen Filosofi og ledelse fra Høgskolen i Sogn og Fjordane. I 2000 gikk hun Forsvarets høgskoles Hovedkurs nr 45.

I vel 20 år var Thorkelsen tilsatt i ulike stillinger i Moss kommune. De første årene innen undervisningssektoren, de siste ti årene i sentraladministrasjonen med oppgaver blant annet knyttet til beredskapsarbeid og regional risikoanalyse samt øvelser. Hun har sittet i Fylkesberedskapsrådet, vært leder for HV-nemnda og sekretær for Politirådet i kommunen, sekretær i Moss og Våler Skytterlag og sitter i styret for Folk og Forsvar..

Thorkelsen har to voksne sønner og bor på Jeløy. Hun trives på sjøen – i småbåt eller på større fartøy uten land i sikte.