Arne Bård Dalhaug

President

Arne Bård Dalhaug er pensjonert generalløytnant og president i Norges Forsvarsforening. Han har bl.a. vært sjef for Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet, sjef for Forsvarsstaben/NK i Forsvaret og Norges representant til Militærkomitéen i Brussel og sjef for NATO Defense College i Roma.
Fra 2016-2019 hadde han en sentral lederstilling i OSSEs observatørkorps i det russisk-okkuperte området i det østlige Ukraina.
Dalhaug skriver fast for Dagens Næringsliv, Altinget og er fast kommentator i Dagbladet. Han er også engasjert som seniorkonsulent i den Norske Atlanterhavskomité.

Carl Waldemar Wilhelmsen

Visepresident

Wilhelmsen er oberstløytnant i Luftforsvaret og arbeider for tiden ved Joint Air Operations Center på Reitan. Han har erfaring fra NATO AWACS, internasjonale operasjoner samt studier fra Forsvarsakademiet i Danmark og stabsskolen i Nederland. I tillegg sitter Wilhelmsen i redaksjonsrådet til det luftmilitære tidsskriftet Luftled og redaksjonen til Stratagem.

Rune Jakobsen

Medlem

Rune Jakobsen startet sin militære karriere som sersjant ved GSV i 1981 og tjenestegjorde i over fem år som sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) i Bodø før han ble pensjonert i 2021. Av annen relevant tjeneste nevnes sjef Telemark bataljon, sjef Krigsskolen, norsk kontingentsjef i Afghanistan, stabssjef i Hærstaben, generalinspektør for Hæren og sjef Operasjonsstaben ved FOH.

Han har sin høyere militære utdannelse fra Führungsakademie der Bundeswehr i Hamburg og NATO Defence College i Roma. Jakobsen har inngående kjennskap til norsk forsvarsplanlegging, og var i perioden 2015-2021 sentral i moderniseringen av det norske Totalforsvaret.

Olav Georg Groven

Medlem

Olav Georg Groven, født 1941 i Kviteseid, Telemark, er tidligere vernepliktig kaptein, utdannet 1963 fra Befalsskolen for Ingeniørvåpnet og samtidig som ingeniør fra Ingeniørvåpnets tekniske skole.

Etter avtjent plikttjeneste arbeidet han noen år innen kommunalteknikk og har senere mer enn 45 års erfaring fra internasjonal forretningsutvikling, utvikling og utbygging av offshore olje- og gassfelt med dybder fra 100 til 2800 m.

Han har vært leder for Gann Skytterlag i to perioder, planlagt og gjennomført tre landsskytterstevner i Sandnes, i 1994, 2004 og 2014. Han har videre vært leder av Stavanger og omegn Forsvarsforening i en årrekke og ledet Sikkerhetspolitisk Forum Rogaland i mange år. Han ble tildelt Norges Forsvarsforenings Hederstegn på Landsmøtet i Stavanger sommeren 2019.

Groven er aktiv skytter i Det frivillige Skyttervesen, Norsk Reservistforbund, NROF. Han utfører fortsatt sporadiske konsulentoppdrag.

Jan Fr. Mack

Medlem

Siviling. University of Newcastle upon Tyne (Skip/Informatikk)
Førstegangstjeneste Marinens konstruksjonskontor, derpå forsyningsoffiser for HV-område.
Utvikling av IT-systemer for Computer Aided Design - (Autokon - solgt World Wide).
Forskningsrådet (NTNF): Programleder, komitésekretær
Konsulent i ISI Consulting & daVinci (medstifter): Oppdrag for engineering-prosjekter i Nordsjøen: I ledergruppen for bl.a. Troll A, Fram Vest, Snorre B og Ormen Lange.
Leder Asker og Bærum Forsvarsforening på 90-tallet, derpå 2014 til i dag.
Norges Forsvarsforening – Presidentskapet
Interesser: Forsvar, sikkerhet og langturseiling (8 år jorden rundt)
Gift med Eva, to barn, 4 barnebarn

Liv Margareth Thorkelsen

Medlem

Liv Margareth Thorkelsen har vært tilsatt i Justis og beredskapsdepartementet i Krisestøtteenheten – KSE, siden mai 2010. Hennes arbeidsoppgaver i KSE er, i tillegg til hendelseshåndtering på strategisk/politisk nivå, blant annet knyttet til arbeid med øvelser i NATO, øvelser for departementenes ledelse og regjeringen samt revisjon av NATOS krisehåndteringssystem og Nasjonalt beredskapssystem.

I perioden august 2018 til august 2023 var hun tilsatt ved Forsvarets høgskole Seksjon Sjefskurs som hovedlærer fra Justis- og beredskapsdepartementet, med ansvar for studieperioden som omhandler Nasjonal sikkerhet, Samfunnssikkerhet og Totalforsvaret samt sivil-militært samarbeid. Hovedlærerne fra departementene (FD, JD og UD) har ansvar for å sette sammen det faglige innholdet, gjøre avtaler med foredragsholdere og lede undervisningen.

Thorkelsen har en master i Risc management and societal security fra Universitetet i Stavanger. Hun har fra tidligere lærerutdanning fra Stavanger Lærerhøgskole og utdanning innen Filosofi og ledelse fra Høgskolen i Sogn og Fjordane. I 2000 gikk hun Forsvarets høgskoles Hovedkurs nr 45.

I vel 20 år var Thorkelsen tilsatt i ulike stillinger i Moss kommune. De første årene innen undervisningssektoren, de siste ti årene i sentraladministrasjonen med oppgaver blant annet knyttet til beredskapsarbeid og regional risikoanalyse samt øvelser. Hun har sittet i Fylkesberedskapsrådet, vært leder for HV-nemnda og sekretær for Politirådet i kommunen, sekretær i Moss og Våler Skytterlag og sitter i styret for Folk og Forsvar..

Thorkelsen har to voksne sønner og bor på Jeløy. Hun trives på sjøen – i småbåt eller på større fartøy uten land i sikte.