Statutter for Norges Forsvarsforenings stipend

Sikkerhetspolitiske stipend
Forsvarsforeningens sikkerhetspolitiske stipend skal deles ut.
Søknadsfrist: 16. mars hvert år.

STATUTTER FOR FORSVARSFORENINGENS SIKKERHETSPOLITISKE STIPEND

§ 1

Stipendiet er opprettet for midler som framkom i forbindelse med at legatet ”Fritt Norge med NATO” ble besluttet oppløst 7. mai 2007. Stipendiet kalles:

FORSVARSFORENINGENS SIKKERHETSPOLITISKE STIPEND

§ 2

Stipendiets formål er å gi bidrag til seminar/kurs eller deltagelse på seminar/kurs i Norge eller i utlandet. Seminarets/kursets hovedinnhold skal være å bidra til opplysning om forsvarets betydning for frihet og trygghet eller om andre vitale sikkerhetspolitiske spørsmål.

§3

Stipendiets grunnkapital er på kr 400 000,- og rentebeløpet skal utdeles årlig den 8. mai. Dersom hele eller deler av den disponible avkasting ikke benyttes et år, tillegges ubrukt beløp stipendiets kapitalfond. Stipendiets grunnkapital bør forvaltes sammen med kapitalen fra Forsvarsforeningens ungdomsstipend for optimal avkastning. Stipendiets regnskap revideres av den til enhver tid valgte revisor i Norges Forsvarsforening.

§ 4

Stipendiets råd skal bestå av generalsekretæren i Norges Forsvarsforening, lederen av Kvinners Frivillige Beredskap og generalsekretæren i Den norske Atlanterhavskomité – eller en av disse oppnevnt person. Dette innebærer ikke inhabilitet i forhold til utdeling av midler til ovennevnte organisasjoner.

§ 5

Kunngjøring om stipendiet skal skje årlig i de tre rådsmedlemmenes organisasjoners egne publikasjoner. Stipendiet kan søkes av enkeltpersoner eller organisasjoner. Tildeling kan samordnes med Forsvarsforeningens ungdomsstipend om det finnes kun en relevant kandidat.

§ 6

Stipendiet administreres fullt ut av Norges Forsvarsforening og regnskapet inngår i foreningens regnskap.

Aktivitetsfondet
Aktivitetsfondet skal fortrinnsvis benyttes til prosjekter rettet mot medlemsrekruttering og ungdomsaktivitet.
Søknadsfrist: 16. mars hvert år.

VEDTEKTER FOR AKTIVITETSFONDET I NORGES FORSVARSFORENING

§1
Aktivitetsfondet eies og disponeres av Norges Forsvarsforening.

Det skal være adskilt fra foreningens øvrige midler og ikke være på mindre enn NOK 250 000.

§2
Aktivitetsfondet skal fortrinnsvis benyttes til prosjekter rettet mot medlems-

rekruttering og ungdomsaktivitet.
Det kan også søkes om støtte til annen type virksomhet, men midlene skal ikke gå inn i foreningens daglige drift.

§3
Så vel Norges Forsvarsforening sentralt som lokalforeningene og enkelt medlemmer

kan søke om midler fra fondet.
Søknaden må gjelde konkrete prosjekter og fremmes til Generalsekretæren i Norges Forsvarsforening.
Generalsekretæren gir tilrådning overfor Norges Forsvarsforenings presidentskap – som avgjør søknaden.
Hvis det gjelder et prosjekt som avviker fra fondets hovedformål (jfr. § 3 siste ledd) kreves det et enstemmig vedtak i Presidentskapet.

§4
Fondet og dets utdelinger inngår i den alminnelige revisjon av Norges

Forsvarsforenings regnskaper og er dessuten underlagt særskilt kontroll av foreningens kontrollkomite – jfr. Norges Forsvarsforenings lover § 14 .

§5
Nærværende vedtekter kan endres av Presidentskapet ved enstemmig vedtak.