Norges Forsvarsforening støtter forsvarssjefens og Forsvarskommisjonens anbefalinger om en kraftig opptrapping av Forsvaret. Foreningen er imidlertid bekymret over politikernes, myndighetenes og befolkningens manglende kriseforståelse, skriver Norges Forsvarsforening i en resolusjon fra sitt landsmøte i helgen.

Det seneste tiåret er det sikkerhetspolitiske klimaet i verden sterkt forverret, med økt stormaktrivalisering og krig i Europa. En rekke Natoland har tatt konsekvensen av dette og forserer allerede utviklingen av sitt forsvar.

Så langt har det norske forsvaret vært underdimensjonert og underfinansiert. Forsvarsforeningen er bekymret og i tvil om myndighetene og befolkningen har den kriseforståelse som kreves for å rette opp manglene, og utvikle forsvaret videre, slik at vi blir i stand til å forsvare oss og trygge befolkningen.

DYP KRISE
Realiteten er at det norske Forsvaret er i dyp krise. Norge er i dag verken i stand til å forsvare seg selv, eller til å bidra med de ressurser som kreves for at våre alliansepartnere skal kunne unnsette oss i en krigs- eller krisesituasjon. Flere av de kapasiteter som etterspørres er ikke planlagt eller på plass, og dagens forsvar har ikke den tilstrekkelige utholdenhet og seighet som er nødvendig for at vi skal kunne holde ut til våre allierte kommer oss til unnsetning.

Toprosentmålet fra 2014 kan ikke lenger være den størrelsen som skal legges til grunn for utviklingen av det norske forsvaret. Og i særdeleshet ikke hvis det ikke skal nås før i 2026, slik regjeringen har lagt opp til.

Norges Forsvarsforening støtter derfor den opptrappingsplan som ligger i Forsvarskommisjonens rapport og forsvarssjefens fagmilitære råd.

Både Forsvarskommisjonen og forsvarssjefen har gitt presise og troverdige beskrivelser av hva som kreves for å rette opp manglene ved dagens forsvar, og der er ingen grunn til å tvile på konklusjonene, heter det fra landsmøtet.

Norske myndigheter må handle, og det haster, heter det i resolusjonen fra Forsvarsforeningens landsmøte, som ble avviklet i Arendal i helgen.

Forsvarskommisjonen har vist at det er fare for konflikt i våre nærområder i overskuelig fremtid, og med Finlands og Sveriges inntreden i Nato er også Norges geopolitiske betydning økt.

I resolusjonen viser Forsvarsforeningen også til Totalberedskapskommisjonen, som konkluderer med at vår sivile og hybride beredskap er svak og langt fra møter utfordringene.

Les Norges Forsvarsforenings resolusjon her.